Forums

Atpakaļ

Par kādu institūciju
Pirms 2 ar pus gadiem pēc zināmajiem notikumiem lielā vienprātībā (cik atceros, viens atturas, pārējie par) LEL ietvaros tika radīta atsevišķa institūcija (turpmāk ITT): strīdus komisija, arbitrāža, šķīrējtiesa vai kā citādi. Tā kā pēc tam nekur neredzēju „dabā” un netika publicēts kaut kāds dokuments (ja tāds tomēr pastāv, tad atvainojos), tad līdz pat šai dienai man īsti nav skaidrs, kas tajā darbojas (atceros, ka it kā tika ievēlēti četri cilvēki, bet varbūt arī pieci?!), šīs ITT darbības principi, kompetences ietvari u.c. būtiski jautājumi. Tai pat laikā šai it kā pastāvošai ITT stāv priekšā vesela virkne pasākumu, kur tai it kā jābūt „kaujas gatavībā”: individuālā čempionāta fināls, divas komandu sacensību treniņnodarbības, komandu čempionāts. Man kā LEL galvenajam tiesnesim, kurš vadīs šos pasākumus un kuru no iespējamām kļūdām šai procesā it kā jāsargā šai ITT, ir tiesības pieklājīgi paprasīt (piemēram, man kā autovadītājam, kuru aptur uz ceļa kāda amatpersona ir tiesības prasīt, lai šī amatpersona uzrāda savus dokumentus): „Cienītā ITT, lūdzu uzrādiet savus dokumentus!”. Baidos, ka nekādus dokumentus cienītā ITT man neuzrādīs, jo to vienkārši nav (protams, ar vārdu dokumenti nav jāsaprot kaut kādas apliecības, pilnvaras utml., bet ko citu, par ko būs runa zemāk). No otras puses, mani dokumenti it kā ir pilnīgā kārtībā. Ir atskaišu pārvēlēšanu sapulces vairākuma balsojums, ir LEL oficiālajā mājaslapā publicētais valdes sastāvs. Ir sīki un smalki nolikumi – gan visas sezonas, gan atsevišķu pasākumu, kurus jāievēro gan dalībniekiem, gan tiesnešiem. Ir pat nolikumu pielikumi – pasākumu norises kārtība. A.v.v.s., galvenais tiesnesis ir no visām pusēm apkrauts ar iekšējiem normatīvajiem aktiem, tāpēc nav taisnīgi, ka mani kontrolējošā ITT ir kaut kāds gaisīgs, puslegāls veidojums. Pieprasu, lai arī ITT beidzot pa īstam legalizētos! To, manuprāt, pēdējais laiks sākt kopsapulcē 7. decembrī, kur vai nu jālikvidējas, vai arī jāapstiprina 2 ar pus gadus iepriekš pieņemtie lēmumi vai arī visu jāsāk „būvēt” no jauna, bet, galvenais, jāpieņem vai vismaz jānolemj sākt izstrādāt (līdz 2014. gada 11. janvārim ir gandrīz 5 nedēļas laika) rakstiskus dokumentus, kuri pēc tam jāpublicē!
Par kādiem jautājumiem beidzot jātiek skaidrībā?
Pirmkārt, vai šāda ITT ir vajadzīga? Līdzšinājā darbība (bezdarbība) liek uzdot šādu jautājumu. Divi varianti: a) jā; b) nē.
Otrkārt, viennozīmīgs ITT nosaukums. Varianti: strīdus komisija, arbitrāža, šķīrējtiesa, ombuds, citi nosaukumi. Nosaukums varētu būt atkarīgs arī no ITT funkcijām (skatīt zemāk septītkārt un astotkārt).
Treškārt, ITT tagadējais it kā sastāvs un iespējamais nākošais sastāvs. Tā kā neesmu redzējis ITT locekļu sarakstu rakstiskā veidā, bet atceros tikai pusmiglaini, tad nesaukšu ne vārdus, ne uzvārdus, tikai raksturošu tagadējo it kā stāvokli. Viena locekle neapmeklē LEL nodarbības jau pusotru gadu, otra locekle - vairāk neapmeklē, nekā apmeklē, viens loceklis apmeklē tikai individuālo čempionātu, otrs loceklis – diezgan regulāri. Secinājumus izdariet paši! P.S. Vēlreiz atvainojos, varbūt kādus locekļus neesmu nosaucis vai sajaucis!
Ceturtkārt, kas varētu būt ITT sastāvā. Manuprāt, jebkurš LEL biedrs, izņemot divus: prezidentu un galveno tiesnesi!
Piektkārt, ITT locekļu skaits. Domāju, vismaz pieci, jo - skatīt trešo punktu!
Sestkārt, iespējamais priekšsēdētājs. Domāju tāds ir nepieciešams, jo vajag cilvēku, kas koordinētu ITT darbību, piemēram, zinātu, kas būs, kas nebūs uz vajadzīgo nodarbību, koordinētu ITT darbību konkrētā nodarbībā. Priekšsēdētājs arī vadītu ITT dokumentu, galvenais,nolikuma izstrādi. Iespējamā kandidatūra? Manuprāt vislabākā uz atlikušo sezonas daļu - Uldis Apsalons!
Septītkārt, kompetences saturs. Divi pamatvarianti: a) ITT ir tikai rekomendējošas, padomdevējas funkcijas; b) ITT ir tiesības uz galīgo, nepārsūdzamo lēmumu LEL ietvaros., t.i., ITT ir Augstākās tiesas Senāts un Strasbūras tiesa vienā personā.
Astotkārt, kompetences rāmji. Divi pamatvarianti: a) ITT ir tiesības spriest tikai par kāda uzdevuma vai atsevišķa jautājuma pareizību (nepareizību) un pareizu punktu piešķiršanu (nepiešķiršanu) strīdīgos gadījumos atsevišķiem dalībniekiem vai komandām; b) ITT papildus a punktā aprakstītajam ir arī tiesības izvērtēt LEL biedru iespējamos morāli ētiskos pārkāpumus, kā arī noteikt attiecīgas sankcijas. Starp citu, pusotru gadu atpakaļ ITT jau bija lieliska iespēja atklāti izvērtēt šāda satura jautājumus. Diemžēl, ITT izvēlējās,maigi sakot, neitralitātes, nemaigi sakot -strausa politiku šajā jautājumā.
Devītkārt, dažādi procedūras sīkumi, tai skaitā, piemēram, kur, kā un cik lielā sastāvā sēž ITT locekļi savas darbības laikā. Diez vai ir pareizi, ja ITT locekļi auditorijā atrodas katrs savā stūrī un viņiem jāsakliedzas, lai pieņemtu lēmumus.
Desmitkārt, ITT dokumentu izstrādāšana. Dokumenti varētu būt divi: ITT sastāvs un, galvenais, ITT nolikums.

Cerot uz LEL biedru nevienaldzību
LEL galvenais tiesnesis Viktors Insbergs


Rakstu ievietoja: Viktors Insbergs
     Komentēt ->
Uldis
Datums: 2013-12-01

Šķīrējtiesa, vai to parādību nosauksim citādi, ir vajadzīga kā bremzes auto - reti bet reizēm stipri noder. Ja strādā slikti, tad jāuzmundrina nevis jāslēdz. Ceru pēc pāris dienām būs konkrēts nolikums, kā tā varētu darboties. Tas būs pa daļām jānobalso 7.decembrī. Es esmu gatavs strādāt šķīrējtiesā pusgadu, ja tauta mani atbalstīs, jo visticamāk nākamā rudenī atkal stāšos tiesneša pozīcijā.

Ojārs
Datums: 2013-12-04

Ceru, ka tiesnesis nav sagatavojis jautājumus par tēmām kur zinātnnieki vēl strīdas...
Ņemot vērā to, ka šķīrējtiesa praktiski nav darbojusies, jo nav bijis nepieciešamības, varētu arī bez tās iztikt. Ja tāda būtu, tai vajadzētu būt pietiekami lielai, ap 9 LEL biedru.
Tomēr strīdīgos gadījumos dalībniekam būtu jādod tiesības iebilst, izvirzot savus argumentus un vēršoties pēc palīdzības pie klātesošajiem. Ja pēc tam puses nevienojas, galīgo lēmumu varētu izškirt klātesošo LEL biedru balsojums (vai klātesošo šķīrējtiesas biedru lēmums, ja ir šķīrējtiesa).

Ilze Trumpele
Datums: 2013-12-04

Diemžēl man jāatvainojas LEL biedriem, bet pēdējā gada laikā uz LEL nodarbībām esmu bijusi pareti, bet tā kā no LEL izstājusies neesmu (un man nav pienākusi informācija, ka būtu no tās izslēgta), tad izteikšu arī savu viedokli par šķīrējtiesu.
Televīzijas spēlē VIP- par strīdīgajiem jautājumiem jāiebilst uzreiz uzņemšanas laikā, pēc tam pretenzijas netiek pieņemtas. Varbūt šādu politiku varētu ieviest arī LEL? Lai neveidotos situācija, ka nedēļu pēc individuālā čempionāta Draugos.lv tiek rakstīta vēstule LEL biedriem ar lūgumu izšķirt strīdu (kā tas bija Viktora pieminētajā gadījumā).
Šķīrējtiesa ir nepieciešama. Nepiekrītu Ojāram, ka vajag 9 locekļus, manuprāt pietiktu ar 5. Šķīrējtiesas locekļiem jābūt savā starpā pazīstamiem (ja tā nav, tad jāiepazīstas), jāapmainās ar telefona numuriem, e-pastiem. Vajadzētu nolikumā noteikt, ka vienā nodarbībā jābūt vismaz 3 šķīrējtiesas locekļiem un ka strīdu izšķiršanā tie drīkst izmantot jebkurus palīglīdzekļus- telefonu, internetu, grāmatas. Šķīrējtiesu varētu ievēlēt uz vienu sezonu, pārvēlot to kopsapulcē,kad pārvēlam LEL valdi.yv

Atis Rukšāns
Datums: 2014-01-22

Cik atminos, arī mans vārds tika pierakstīts šķīrējtiesas sastāvā, taču līdz šim vienīgais LEL biedrs, kurš vērsās pie manis, bija Mauriņa k-gs jautājumā par Baibas Dombrovskas rīcību kādā senā sacensībā... Tā kā Ivars savu dalību LEL atsauca, neuzskatīju par nepieciešamu meklēties senos grēkos. Neesmu redzējis citu LEL lēmumu par šķīrējtiesu, tādēļ uzskatu, ka vēl joprojām esmu tās biedrs. Par turpmāko darbību - piekrītu Ilzes ieteikumiem, bet turpmāk, ja kāda šķīrējtiesas locekļa nav pa rokai, bet jautājums neprasa steidzīgu,t.i., acumirkļa risinājumu, vēlams iesaistīt iztrūkstošos tiesnešus ar interneta starpniecību, protams, nosakot saprātīgus termiņus problēmas risināšanai (ne vairāk kā 24 stundas).

Atis Rukšāns
Datums: 2014-01-22

Izlasīju LEL šķīrējtiesas reglamenta projektu (jo nevar saukt par reglamentu dokumentu, kurš nav pieņemts iepriekš izsludinātā biedru pilnsapulcē), un atbalstu to (izņemot punktu par izskatīšanas laiku) - šķiet, ka jāpietiek ar 24 stundām, bet tas nav būtiskais. Svarīgi ir šo dokumentu pieņemt LEL pilnsapulcē, nevis pārceltas nodarbības laikā, citādi tas nevar būt saistošs biedriem.Atpakaļ

Komentēt:

vārds:

[b]text[/b] text; [i]text[/i] text [url]http://testlink.lv[/url] http://testlink.lv; [img]http://testlink.lv/bilde.jpg[/img]


Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA