Aktualittes

PASAULES EMPIONTS ERUDCIJ (WQC) NOTEIKUMI PAI 2020.GADAM
30.11.2020


ogad empionts ieplnots 2020.gada 5.decembr. Latvijas sektora sacensbas skums 12.00 pc Latvijas laika. Dalbvalstu prstvji organiz paskumu sav teritorij, tad rezulttus apvieno.

Vrusa izplatbas ierobeoanas apstkos daudzi WQC laukumi atrodas virtul vid. Ar Latvijas sektora sacensba notiks Zoom platform. Lai piedaltos, dalbniekam nepiecieams dators ar internetu, un lai risinanas laik netrauc apkrtji troki.


  Pieteikans

 Dalbnieki piesaks konkursam elektroniski, uz latvijas.eruditi@inbox.lv vai uldis.ap@gmail.com ,paziojot vrdu uzvrdu, e-adresi un dzimanas gadu, mnesi, datumu, ldz .g. 2.decembra 23:59.

oreiz Latvijas sektora dalbnieku skaits ierobeots ar 15 dalbniekiem. Ja pieteiksies nedaudz vairk, atlase notiks pc iepriekjo gadu labkajiem rezulttiem WQC. Dalbas maksa 5 eur no personas paredzta pilnb prskaitt WQC rkotjiem IQA, par to vienoans notiks pc reli notikua konkursa.    


 empionta dalbniekiem tiek piedvti 240 jautjumi, kas sadalti 2 pakets. Pakete satur 120 jautjumus, kas sadalti 4 tms. Dalbnieki risina vienu paketi, tad pc starpbra otru. Pc atbilu novrtanas, apvienojot abas paketes, septias Jsu labk atbildts tmas veidos pareizo atbilu kopskaitu jeb dalbnieka rezulttu punktos, kas ar nosaka ieemto vietu sacensbs. Vienu visvjk atbildto tmu ems vr tikai tad, ja jizvieto dalbnieki ar viendu pamatrezulttu. Jautjumu paketes (120 jautjumi) risinanai tiek dots laiks 60 mintes, kurs jcenas pareizi atbildt pc iespjas vairk jautjumu


Noteikumi

Lai vartu kontrolt spltju godgumu, datoram jbt aprkotam ar vebkameru un mikrofonu, un  risinanas laik tiem jbt ieslgtiem, spltjam jbt redzamam Zoom platform.

Pirms risinanas jparda telpa vebkamer, lai prliecintos, ka telp nav otrs dators. Viedtelefonam jbt izslgtam. Risinanas gait skatanos btiski garm ekrnam (vai zem) tiesnesis atzms ar karodziu, par trim tdm darbbm, kas izskats k informcijas nolasana no malas, tiesgs izslgt spltju no konkursa.

Pie tam, risinanas laik ar vadtja starpniecbu jpiesldzas pie aplikcijas Test Portal (nav nepiecieams to instalt uz spltja ierces), kura fikss prslganos uz citiem logiem, ja tda btu, ar iespju atslgt spltju no konkursa.


K notiks sple:

Sples skum spltjs saem individulu kodu Access code, un tiek aicints to ievadt sples wlap: Enter your access code on the following webpage to start the test.

Pards nosacti 1.tmas 1.jautjums. Aiz vrda Answer  jieraksta atbilde. Vien jautjum var bt apvienoti ldz trs jautjumi no vienas tmas, tad ieteicams atbildes atdalt, piemram ar #. Daiem jautjumiem pievienoti attli, tiem var regult izmru ar Zoom. Priet uz nkoo jautjumu var nospieot Next (Nkoais), vai uz citiem Previous (Iepriekjais) vai  Go to question (izvlies Nr.). Atauts atgriezties vlreiz pie atbildtiem jautjumiem (viengi tas diez vai racionli pie WQC tempa). Tma (no8) pards k burts pirms jautjuma numura.

Stundas beigs tests jiesniedz, pdj lap jnospie poga End the Test.

K parasti WQC, atbilds tiek piedotas skas kdas pareizrakstb.  Ja atbildei jnosauc persona, uzvrds ir pietiekams, lai ieskaittu pareizu atbildi izemot gadjumu, ja jautjum ir pas nordjums. Bet ja pareizam uzvrdam pierakstt nepareizu personas pirmo vrdu, atbilde skaitsies nepareiza. Atbildi par dziesmu, filmu vai tml., ja t msu infotelp cirkul ar anglisku nosaukumu, varat iesniegt angu valod. WQC puspunktus nepieir, daji pareiza atbilde tiks novrtta ar 0 vai 1, atkarb no niansm vai autora nordm.  

Papildinformcija pasaules empionta mjas lap  www.worldquizzing.com , tur pc konkursa ar bs rezultti. Latvijas sektora rezultti bs redzami ar LEL mjas lap un Facebook lap..

WQC Latvijas sektora tiesnesis                                                                      Uldis Apsalons


      Atpaka