Aktualittes

127642

JAUNS ATKLT EMPIONTA UZVARTJS
22.01.2023Pc pandmijas vairkums kultras un sporta paskumu kuva pieticgki, tomr atgriezs aprit. Erudtu aktvam bija aubas par LEL atklt individul empionta sekmgu atjaunoanos, tomr iepriekj ziem 13.empionts notika, un pc visiem parametriem lab lmen, liel mr pateicoties Ara Bukas optimismam un darbgumam. oziem izsludinjm krtjo empiontu jau ar lielku prliecbu.

T sestdienas 14.janvra rt jau pierastaj Latvijas Zintu akadmijas telp 28 erudti uzska sacensbu par empiona titulu. Vismaz 10 dalbnieki LEL paskumos redzami reti, un acmredzot tiei individul empionta tematiskais saturs un dinamiskais formts lika atnkt uz o konkursu. Rakstisk prieksackste bija iedalta trs das. Tiesneu brigdei (A.Buka, L.Buka, A.Zaaiskalne) izdevs tri veikt atbilu izvrtanu, pievelkot klt neilgu starpbrdi. Rezultti un atbildes bija labk prskatmi dalbniekiem, vismaz daai, pateicoties QR pieejambai. Vrtgks atbildes bija, kas kopgs piecm mazajm atbildm, bet ts ar nenca viegli. No iespjamiem 28x4=112 trspunktniekiem par stiem trspunktniekiem (pareizs apkopojos vrds) kuva tikai 9. Saldzinot ar LEL konkursu ierasto tematiku, klt nca matemtika, bet neliel proporcij. Pc prieksackstes rezulttiem tika atlasti astoi erudtkie risintji empiona titula pretendenti. Visvairk punktu savca Raimonda Arja, Konkursanti izvietojs blvi saraksta vidusda, 13 cilvki (9-21.vieta) ietilpa 9 punktu robes. Tomr nozmg 8.vieta bija nodalma no 9., nemrot skaitliskas atbildes uz speciljautjumu.

T nonkam ldz pusfinlam un finlam. Aicinti pieci konkursanti, tiem pards izvles iespjas. No 12 tmm var izvlties sev pazstamko piemram, kam bbi, kam mes, krustvrdu mklas vai japnu popkultra. Un nekdas miras, mea tm abi jautjumi patiesi par meu, utt. Protams, izvilkts tmas jatbild visiem. T pusfinl divs krts jnoskaidro divi delegti uz finlu. Pareizas atbildes mijas ar kdainm, un kur neviens no pieciem nezina, skattjiem pards iespja demonstrt erudciju un nopelnt kdu saldumu. Rudolfs Benze prliecinos lderis, toties prjiem etriem sakrts ldzgi pa 4 punktiem. Skaitlisks papildjautjums par skaitli p, to vispreczk zina Liene Meka. Abiem pusfinla uzvartjiem pievienojas trs prieksacku uzvartji, un finls ldzg stil var skties. Ar starpbu, ka nolikums paredz atpalicju pakpenisku izstanos sacensbas gait. Noteiktaj brd Lienei vismazk punktu, via pirm priet skattjos. Nkamaj starpfini Raimondai 11 punkti, trim kungiem pa 10. Vadtjs izce grti uzminamu papildjautjumus par Latvij sasniegto Ginesa rekordu, te Rudolfs izrds vistlk no patiesbas. Ar tlk atbildes iras ldzgi, bet pc dam tmm vl vienam japstjas, un tas ir Roberts. Kad palikui divi pretendenti, Raimondai vl ir izvles priekrocba. Tomr pdj nogriezn Jnim Baronam izdodas izrviens 2:0 par zobrstniecbas tmu, un pietiek erudcijas, lai noturtu 1:1 pdj tm par Daugavas salm. Atkltais LEL empionts ir nosldzies, suminm lauretus, kas sasniegui attiecgi 1.Jnis Barons 16, 2.Raimonda Arja 13, 3.Roberts Veics 11 punktus. Jnim is ir pirmais atklt empionta uzvartja tituls. Atskatoties vstur, Jnim is ir treais atklt empionta finls, divas reizes cienjami konkurenti pdj etap izrdjs zinoki.


Uldis Apsalons     

  


      Atpaka