Aktualittes

110157

Erudcijas empionts jaunieiem jau treo reizi Latvij!
03.02.2020


2020. gada 22. februr notiks Latvijas sektora sacensbas jaunieiem no 19 ldz aptuveni 30 gadiem, preczk, tiem, kas dzimui kas dzimui 1988.gada 2.septembr un vlk, un junioriem (no 14 ldz 18 gadiem), ko organiz organiz Latvijas erudtu lga un Rgas Stradia universitte.

Konkursa skums pulksten 12.00. (paredzamais ilgums  3 stundas).

Konkursa norises vieta:  Rgas Stradia universittes Medicnas izgltbas tehnoloiju centrs Rg, Annimuias bulvr 26a, konferenu zle 1.stv.

Dalbas maksa konkurs ir 5,00 eiro. Dalbas maksa tiek nomaksta konkursa norises dien pirms sacensbas.

Obligta dalbnieku iepriekja pieteikans ldz 20.02.2020. pulksten 23.59, aizpildot pieteikumu https://forms.gle/3cK8RfvRUrskxETU6 vai rakstot e - past: latvijas.eruditi@inbox.lv nordot vrdu, uzvrdu, dzimanas gadu, mnesi, datumu un izgltbas iestdi vai darba vietu. Konkursa norises telp vietu skaits ir ierobeots, ja pieteikumu skaits sasniegs 100, pieteikans tiks prtraukta trk.

Konkursa dalbnieki saems 120 jautjumus (bez atbilu variantiem) latvieu valod uz kuriem jatbild rakstiski. Risinanas laik nav atauta grmatu, viedtelefonu u.c. informcijas palgldzeku lietoana, k ar sarunas ar citiem risintjiem. Jautjumi sagrupti 8 tms: dzvesstils, izklaide, kultra, mediji, eogrfija, sports, vsture, zintnes. Konkurss noskaidros galvenokrt zinokos faktu lmen, bet ar radoas domanas spjas dos zinmas priekrocbas. Konkursa dalbnieka pamatrezultts bs pareizo atbilu skaits 7 tms, ttad viena vjk atbildt tma bs tikai papildrdtjs. Risinana bs sadalta divos puslaikos, katr no tiem 4 tmas =60 jautjumi, laika limits 45 min. katram puslaikam. Jautjumi tiks izstti visai pasaulei ar viendu saturu, ttad Latvijas objekti un personas jautjumos bs maz vai var nepardties vispr.

Abs vecuma grups jautjumi ir viendi, Latvijas sektora labkie risintji abs vecuma tiks apbalvoti.  Visu dalbnieku rezultti tiks nostti uz IQA centru un bs redzami vispasaules sarakst.

Ar pilnu konkursa nolikumu var iepazties EIT.


LEL valde
      Atpaka